damm | VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
16072
page-template-default,page,page-id-16072,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je damm concrete design s. r. o., so sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 51 267 276, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , odd.: Sro., vl. č. 124902/B (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru resp.kúpa a poskytnutie služby (službou sa rozumejú najmä, ale nielen: odborná montáž tovaru a jeho doprava) prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.damm.sk. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je vo vzťahu ku konečným poskytovateľom jednotlivých služieb sprostredkovateľom.

 

1. Identifikácia predávajúceho
damm concrete design s. r. o.

so sídlom: Vajnorská 142, 831 04 Bratislava

 

IČO: 51 267 276
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka číslo 124902/B
DIČ: 2120665195
IČ DPH:
Emailová adresa: damm@damm.sk

 

telefónne číslo: +421 (0) 902 389 597
č.ú: 2946049891/1100

 

peňažný ústav: Tatra banka

 

IBAN: SK5311000000002946049891
SWIFT (BIC): TATRSKBX

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára (ďalej len „objednávka“) na internetovej stránke predávajúceho www.damm.sk (ďalej len „elektronický obchod predávajúceho“). Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru a/alebo odplatné poskytnutie služby označeného/ných kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v týchto obchodných podmienkach a samotnej objednávke.

 

Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky vrátane informácie o tom, že objednaný tovar bol expedovaný/odoslaný.

 

Akceptácia objednávky je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Akceptácia objednávky nepredstavuje potvrdenie o uhradení kúpnej ceny za objednaný tovar a/alebo službu.  Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru a/alebo služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru alebo lehote poskytnutia služby, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný alebo kde bude služba poskytnutá a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o prípadnej cene a podmienkach nákladov súvisiacich s poskytnutím služby, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. Akceptácia objednávky predstavuje potvrdenie o uzavretí zmluvy podľa § 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá a nadobúda platnosť doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe kupujúcemu a účinnosť zaplatením ceny za objednaný tovar/službu. Potvrdením o uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a klientom , jej platnosti a účinnosti je potvrdenie objednávky (ďalej ako „potvrdenie objednávky“).

 

Kúpna zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvné podmienky tvoria tieto obchodné podmienky, ponuka tovaru a služieb na webovom rozhraní, Vami vyplnená objednávka a akceptácia a potvrdenie objednávky.

 

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 

 1. o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a bezprostredne pred odoslaním objednávky,
 2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. o kontaktných údajoch predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v bode 11 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 4. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a bezprostredne pred odoslaním objednávky,
 5. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 6. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 7. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v bode 6 a v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 8. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v bode 6 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 9. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v bode 6 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 10. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v bode 11 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 11. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 12. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 13. informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci ako spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sú upravené v článku 12 obchodných podmienok.

Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe potvrdenia objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. poskytnúť na základe potvrdenia objednávky kupujúcemu (určenej osobe) službu v dohodnutom rozsahu, kvalite, lehote a termíne,
 3. c) zabezpečiť, aby dodaný tovar a/alebo služba spĺňala platné právne predpisy SR,
 4. d) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru alebo spolu s poskytnutím služby poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu,
 5. e) odovzdať kupujúcemu (určenej osobe) najneskôr spolu s tovarom alebo najneskôr spolu s poskytnutím služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie (návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar alebo poskytnutú službu.

Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, nedostupnosti techniky potrebnej na poskytnutie služby, nemožnosti plnenia služby z dôvodu na strane tretích osôb – konečných poskytovateľov služby, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru/služby dohodnutého/tej v kúpnej zmluve prerušil výrobu, činnosť alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar/poskytnúť službu kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu (bližšie v bode 6 týchto obchodných podmienok). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar/službu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.  V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez nároku kupujúceho na kompenzáciu s tým, že mu vráti kúpnu cenu.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade závažného porušenia povinností kupujúceho, najmä povinnosti uhradiť kúpnu cenu za objednané služby alebo tovar.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Kupujúci je povinný:

 

 1. prevziať objednaný a dodaný tovar resp. umožniť poskytnutie objednanej služby,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru alebo nákladov na poskytnutie služby,
 3. oznámiť predávajúcemu najneskôr pri dohode o termíne poskytnutia služby potrebné údaje o kupujúcom alebo určenej osobe v prípade, ak má byť služba poskytnutá inej osobe ako priamo kupujúcemu; následná zmena určenej osoby je možná len za súhlasu predávajúceho,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru alebo poskytnutie služby svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby alebo určenej osoby,
 5. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. Kupujúci má právo na poskytnutie služby v rozsahu, kvalite, lehote, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

5. Dodacie podmienky

Obvyklá dostupnosť tovaru s predpokladaným termínom jeho doručenia je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Obvyklá dostupnosť služby je uvedená pri každej službe na internetovej stránke elektronického obchodu. Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje: okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru vo všetkých alebo niektorých odberných miestach alebo určitými spôsobmi dopravy, ani okamžitú dostupnosť ponúkaných služieb.

 

V prípade objednávky služieb ( dovoz a montáž tovaru ) sa kupujúci riadi podmienkami, ktoré sú zverejnené, resp. uvedené v akceptácii a potvrdení objednávky.  Pokiaľ ponuka alebo potvrdenie objednávky uvádzajú potrebu dojednania konkrétneho termínu alebo miesta poskytnutia služby, kupujúci je povinný si tento dohodnúť spôsobom tam uvedeným. Rezervácia termínu a miesta poskytovania konkrétnej služby je záväzná. Rezervácia musí byť urobená v dostatočnom predstihu pred ukončením platnosti potvrdenia objednávky, inak predávajúci nenesie zodpovednosť za nemožnosť poskytnutia služby v rámci zostávajúcej doby platnosti potvrdenia objednávky.

 

Rezerváciu je možné zo strany kupujúceho zrušiť najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým termínom dodania služby a kupujúci je oprávnený dohodnúť nový termín dodania služby v rámci dĺžky platnosti potvrdenia objednávky.

 

Zrušenie termínu po tejto lehote je spoplatnené storno poplatkom 100 €, pričom kupujúci má právo na rezerváciu nového termínu poskytnutia služby v rámci doby platnosti potvrdenia objednávky za predpokladu doplatenia ceny dojednanej služby. Pri zrušení rezervácie v deň poskytnutia služby, alebo v prípade nedostavenia sa na miesto poskytnutia služby prepadá poskytnutie služby bez nároku na vrátenie celej kúpnej ceny. Resp. tovar môže byť opätovne doručený kupujúcemu, po písomnej dohode s predávajúcim, po úhrade sankčného poplatku 200€.

 

Termín dodania

Tovar

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 180 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

Miesto dodania

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným dohodnutým spôsobom v čase pred doručovaním tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar, a kupujúcim dohodnutý v kúpnej zmluve alebo iným dohodnutým spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

 

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu dohodnutom v zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

 

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

 

V prípade doručovania tovaru sú k dispozícii nasledovné spôsoby doručenia zásielky:

 

Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík, alt inou prepravnou – kuriérskou spoločnosťou.

 

Cena za dodanie tovaru (poštovné) je závislá od hmotnosti a veľkosti zásielky a od spôsobu zvolenej platby za tovar. Cena za dodanie tovaru sa kupujúcemu zobrazí po výbere spôsobu zvolenej platby za tovar. Cena za dodanie tovaru nezahŕňa žiadne ďalšie služby. Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie.

 

Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a to, pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá mu tovar odovzdala. Ak pri tejto prehliadke kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, kupujúci je oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade je predávajúci oprávnený navrhnúť kupujúcemu dodanie náhradného tovaru bez týchto vád. V prípade schválenia návrhu kupujúcim, sa na dodanie náhradného tovaru ako aj ostatné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim primerane vzťahujú ustanovenia týchto obchodných podmienok. Ak kupujúci návrh neschváli, predávajúci mu vráti uhradenú kúpnu cenu tovaru (ak bola kupujúcim zaplatená); kupujúci okrem vrátenia ceny nemá žiadne ďalšie nároky.

 

O odoslaní zásielky bude kupujúci informovaný e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim v objednávke.

 

Kupujúci berie na vedomie, že niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. V takom prípade poštovné zostáva bezo zmeny. Pokiaľ by z technických alebo logistických dôvodov zaslanie prebiehalo v niekoľkých etapách, bude si predávajúci účtovať poštovné len jeden krát.

 

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

 

Služby

Kupujúci (určená osoba) je povinný prijať plnenie služby (dovoz a montáž tovaru, ak je nevyhnutná ) v mieste, ktoré je predávajúcim alebo konečným poskytovateľom služby a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným dohodnutým spôsobom v čase pred poskytovaním služby.

 

Cena za poskytnutie služby zahŕňa dopravu kupujúceho na miesto poskytovania služby.Cena za poskytnutie služby nezahŕňa žiadne ďalšie služby.

 

V prípade zistenia existencie vady poskytovania služby je predávajúci alebo konečný poskytovateľ služby povinný umožniť kupujúcemu (určenej osobe) vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady služby, ktorého správnosť potvrdí predávajúci alebo konečný poskytovateľ služby. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prijať poskytovanú službu s vadou alebo prijať poskytnutie služby s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád služby. V prípade, ak kupujúci odmietne prijať poskytnutú službu s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na odmietnutie prijatia služby predávajúcemu znáša predávajúci.

 

6. Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, nedostupnosti techniky potrebnej na poskytnutie služby, nemožnosti plnenia služby z dôvodu na strane tretích osôb – konečných poskytovateľov služby,  alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru/služby dohodnutého/tej v kúpnej zmluve prerušil výrobu, činnosť alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar/poskytnúť službu kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu.

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa poskytnutia služieb do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu, ak nejde o prípad vylúčenia možnosti odstúpenia od zmluvy uvedený nižšie v týchto obchodných podmienkach.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmlúv:

 1. ak sa ich poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

 

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po vypršaní platnosti potvrdenia objednávky, ak v týchto obchodných podmienkach nie je uvedené inak.

V prípade dodatočnej nemožnosti kupujúceho (ak nastala neskôr ako 14 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy) využiť objednanú službu a objednaný tovar je kupujúci oprávnený ukončiť zmluvu úhradou odstupného vo výške  40% z celkovej kúpnej ceny; v prípade ak už boli služby uhradené, storno poplatok sa započíta s úhradou za služby, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy tak, že predávajúceho písomne, prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovej adrese damm@damm.sk informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti. V odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Po prijatí odstúpenia od zmluvy predávajúci poskytne kupujúcemu potvrdenie o odstúpení od zmluvy na trvanlivom nosiči  (písomnou formou a to prostredníctvom e-mailu).

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu  predávajúceho Vajnorská 142, 831 04 Bratislava. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale. Kupujúci berie na vedomie, že zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 

Ak nie je možné tovar vrátiť (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný) alebo ak je vrátený tovar poškodený alebo akokoľvek znehodnotený, môže predávajúci uplatniť u kupujúceho právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na náhradu škody voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci v takom prípade kupujúcemu vráti iba takto zníženú kúpnu cenu. Celkovú hodnotu poškodenia určí predávajúci.

 

Kupujúci znáša všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu na adresu sídla spoločnosti.

 

UPOZORNENIE: Adresa sídla spoločnosti Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, slúži na osobné vrátenie tovaru a predávajúci na tejto adrese tovar prevezme len za podmienky, že predávajúci a kupujúci sa vopred dohodnú na čase kedy kupujúci tovar predávajúcemu osobne vráti.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a po započítaní nárokov voči kupujúcemu podľa tohto článku obchodných podmienok vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

7.Výhrada dodania

Dodanie tovaru a poskytnutie služby sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

8.Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom predávajúceho a kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

9. Platobné podmienky

Kúpna cena za tovar/službu dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená pri každom tovare/službe na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v akceptácii objednávky a potvrdení objednávky. Platba je možná v mene EURO.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar/službu v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri kúpe tovaru a/alebo pri kúpe poskytovanej služby.

Kúpna cena môže byť uhradená iba spôsobmi, ktoré sú uvedené na webovom sídle predávajúceho. Iné spôsoby úhrady sú možné iba po dohode s predávajúcim.

Predávajúci odošle objednaný tovar a/alebo poskytne objednanú službu až po úplnom zaplatení kúpnej ceny kupujúcim. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do vypredania zásob alebo do uplynutia doby ich trvania. Kupujúci si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určité spôsoby platby.

 

Možnosti platby:

 • platobná karta – pomocou služby GOPAY.
 • prevodný príkaz

 

Všetky spôsoby úhrady možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. Platba zaslaním hotovosti alebo šekov nie je možná.

 

Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami predávajúci využíva preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Predávajúci  prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje pre predávajúceho spoločnosť GOPAY s.r.o.(ďalej len “GP”), sídlo Planá 67, 37001 České Budějovice, IČ: 26046768. GP poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Prípadné reklamácie a otázky o platobných transakciách môže kupujúci smerovať priamo na GP prostredníctvom telefonickej linky + 420 840 818 918 (po-pia 08 – 18h) alebo pomocou emailovej podpory na adrese gopay@gopay.cz, či písomne na adresu sídla. Užívateľ sa môže obrátiť aj priamo na predávajúceho a jeho technickú podporu.

Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru). Zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

10.Reklamácie

V prípade, že doručený tovar a/alebo poskytnutá služba má vady, kupujúci je povinný postupovať podľa reklamačného poriadku.

 

11.Reklamačný poriadok

Tovar

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je v čase jeho prevzatia kupujúcim a počas záručnej doby, bez chýb, t.j. že tovar zodpovedá popisu, ktorý bol o tomto tovare uvedený na stránke elektronického obchodu predávajúceho v čase predaja tovaru alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej s tovarom.

 

Záručná doba na tovar nadobudnutý kupujúcim cez internetový výdaj je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Záručná doba na použitý tovar nadobudnutý kupujúcim cez internetový výdaj je 12 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vzniknú jeho použitím alebo opotrebením.

 

U spotrebného tovaru a spotrebných častí tovaru záruka platí len po dobu jeho životnosti, ktorá môže byť daná počtom použití, spôsobom použitia alebo inak. Prirodzené alebo obvyklé opotrebenie, používanie, zničenie tovaru (vzhľadom na jeho kvalitu, množstvo, spôsob alebo frekvenciu použitia alebo iné parametre), následkom jeho obvyklého používania, nie je chybou tovaru a predávajúci zaňho nezodpovedá.

 

Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré vznikli najmä v dôsledku zavineného konania alebo opomenutia kupujúceho, nesprávnym skladovaním, manipulovaním alebo prepravou, nesprávnym alebo neodborným zásahom do veci a za chyby ktoré vznikli v dôsledku používania, ktoré je v rozpore s príslušným návodom na použitie. Informácia o správnom použití, či už vo forme písomnej informácie pre používateľa alebo návodu na obsluhu prípadne užívateľského manuálu je vždy priložená k tovaru. Pokiaľ takýto dokument chýba, kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý zabezpečí dodanie príslušných dokumentov. Predávajúci tiež nezodpovedá za dôsledky vyššej moci.

 

Kupujúci akceptuje možné odchýlky vo farebnosti betónových výrobkov, ich unikátnu rôznorodú kresbu a štruktúru. Vzniknuté bubliny a jemné mikro praskliny nie sú považované za výrobnú vadu. Pri výbere pigmentovaných betónov predajca nezodpovedá za odchýlky tovaru od vzoriek z prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené. Tovar je určený výlučne na využitie v interiéri.

 

Ak má tovar odstrániteľnú chybu, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu tejto časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak má tovar neodstrániteľnú chybu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak má tovar neodstrániteľnú chybu, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Predávajúci a kupujúci môžu na základe písomnej dohody zvoliť aj iný spôsob vybavenia reklamácie než ako je uvedené vyššie.

 

V prípade poskytnutia zľavy, nie je možné reklamovať chybu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.

 

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu existenciu chyby tovaru bezodkladne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie chyby alebo škody, ktorým by bolo možné zabrániť pokiaľ by sa o chybe tovaru predávajúci dozvedel včas.

 

Kupujúci musí uplatniť reklamáciu u predávajúceho v rámci záručnej doby.

 

Reklamáciu tovaru u predávajúceho je možné vykonať doručením tovaru a dokladu o jeho kúpe na adresu predávajúceho damm concrete design s. r. o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava osobne (za podmienky, že sa predávajúci s kupujúcim vopred dohodnú na čase vrátenia tovaru), alebo poštou spolu s písomnou informáciou o:

 

 • dôvodoch reklamácie, spolu s popisom vytýkanej chyby tovaru,
 • požadovanom spôsobe vybavenia reklamácie v rámci možností uvedených v tomto článku vyššie,
 • spôsobe prevzatia tovaru alebo peňazí kupujúcim po skončení reklamačného konania (ak kupujúci nezašle túto informáciu, je oprávnený príslušný spôsob zvoliť predávajúci),
 • kontaktných údajoch kupujúceho (tel. č., email). Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku.

 

Tovar musí byť predložený so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom. Ak kupujúci túto povinnosť poruší, predávajúci reklamáciu vybaví pokiaľ to bude možné. V prípade uplatnenia zľavy však hodnota chýbajúcich súčastí a príslušenstva bude od kúpnej ceny tovaru odrátaná.

 

Ak už bol ten istý tovar predtým reklamovaný, kupujúci doloží tiež doklad o predošlej reklamácii.

 

Ak reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadnej reklamácie, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Predávajúci o uplatnení riadnej reklamácie kupujúcim vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle kupujúcemu. Dňom uvedeným v tomto protokole začína reklamačné konanie.

 

Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, o čom bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Reklamáciu predávajúci vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

O vybavení reklamácie predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Predávajúci taktiež informuje o spôsobe doručenia tovaru alebo peňazí kupujúcemu. Predávajúci vyhotoví o vybavení reklamácie písomný záznam, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle kupujúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim keď ho prevezme akákoľvek osoba, ktorá disponuje písomným protokolom o uplatnení reklamácie.

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

V prípade zamietnutej reklamácie sa záručná doba o čas vybavenia reklamácie nepredlžuje.

 

Ak kupujúci tovar neprevezme pri doručovaní poštou/kuriérom ani na druhý raz alebo na adrese predávajúceho damm concrete design s.r.o., Vajnorská 142, 831 04 Bratislava ani do 30 dní od obdržania oznámenia o vybavení reklamácie (v závislosti na zvolenom spôsobe doručovania), je predávajúci oprávnený požadovať odmenu za skladovanie tovaru vo výške 0,50,- EUR za každý deň omeškania s prevzatím tovaru kupujúcim. Ak tovar podlieha poklesu jeho hodnoty a kupujúci nevyzdvihne tovar ani do 90 dní od obdržania oznámenia o vybavení reklamácie, je predávajúci oprávnený tovar predať. Výťažok predaja bude, po odpočítaní záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu, uložený u predávajúceho až do doby kým kupujúci oňho nepožiada a neurčí spôsob jeho prevodu na kupujúceho.

 

Služba

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že služba ( montáž tovaru ) bola poskytnutá v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a že služba zodpovedá popisu, ktorý bol o tejto službe uvedený na stránke elektronického obchodu predávajúceho v čase predaja služby alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej so službou.

 

Nie je možné reklamovať služby, ktoré neboli riadne objednané, zaplatené alebo rezervované. Z uskutočnenej objednávky nevyplýva kupujúcemu nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

 

Objednávka služby je pre predávajúceho záväzná až po akceptácii objednávky a úplnom zaplatení kúpnej ceny kupujúcim, t.j. po doručení potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo z prevádzkových alebo iných objektívnych dôvodov alebo z dôvodov na strane konečného poskytovateľa ponuku služby zrušiť alebo upraviť a pokiaľ sa tak stane do času akceptácie objednávky, na pôvodnú objednávku sa neprihliada.

 

Predávajúci nezodpovedá za prípad, ak bude poskytnutie služby zrušené v dôsledku zásahu vyššej moci, neovplyvniteľným zo strany predávajúceho alebo tretej osoby (prírodné katastrofy, výrazné zhoršenie počasia a pod.) a kupujúci v takom prípade má nárok na náhradný termín v čase akceptovanom predávajúcim.

 

Ak ide o odstrániteľnú vadu služby (montáže), má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená formou poskytnutia nového termínu využitia objednaných služieb, samotného poskytnutia objednanej služby, či odstránenia právnych vád. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak je to objektívne možné, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú aktuálnu službu v ponuke predávajúceho s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi pôvodnou cenou a cenou aktuálne ponúkanej služby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú službu za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti a ak je to s ohľadom na charakter služby možné.

 

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby bola služba poskytnutá, má kupujúci právo (ak je to objektívne možné) namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú aktuálnu službu v ponuke predávajúceho s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi pôvodnou cenou a cenou aktuálne ponúkanej služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale zároveň o opakovanú odôvodnenú reklamáciu. Ak má služba neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni tomu, aby bola služba poskytnutá ako bez vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služby. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu hodnotu objednanej služby, vrátane ďalších poplatkov (napr. poštovné).

 

Predávajúci a kupujúci môžu na základe písomnej dohody zvoliť aj iný spôsob vybavenia reklamácie než ako je uvedené vyššie.

 

V prípade poskytnutia zľavy, nie je možné reklamovať vadu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.

 

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu existenciu vady služby/poskytnutia služby bezodkladne po dodaní chybného plnenia. Predávajúci nenesie zodpovednosť za ďalšie vady alebo škody, ktorým by bolo možné zabrániť pokiaľ by sa o vade služby/poskytnutia služby.

 

O vybavení reklamácie predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Predávajúci taktiež informuje o spôsobe poskytnutia služby alebo vrátenia peňazí kupujúcemu. Predávajúci vyhotoví o vybavení reklamácie písomný záznam, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle kupujúcemu. Služba sa považuje za poskytnutú kupujúcemu (určenej osobe) keď ju prijme kupujúci (určená osoba).

 

12. Alternatívne riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je každá právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).

Ak má kupujúci dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

13. Ochrana osobných údajov

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci pri uzavretí kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho či tretích osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s podmienkami spracúvania osobných údajov oboznámil a že ním uvedené osobné údaje v objednávke sú správne a pravdivé.

Spracovanie osobných údajov o tretích osobách, ktoré nie sú kupujúcim (určenou osobou), avšak poskytnutie týchto osobných údajov je potrebné na účely uzatvorenia zmluvy a/alebo plnenia podľa nej, je možné len s výslovným písomným súhlasom týchto tretích osôb.

 

14. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 1.11.2018.

 

Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.

 

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 827 99, Bratislava, Odbor výkonu dozoru.

 

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok. V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať prostredníctvom -mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie. Odpoveď Vám bude zaslaná na Váš email.

 

Váš damm concrete design s. r. o.

 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 

Stránky Predávajúceho môžu obsahovať odkazy na stránky iných subjektov. Predávajúci nie je zodpovedný za obsah týchto stránok a za služby ponúkané na týchto stránkach.

 

Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.11.2018.